Program wyborczy

Gmina Czerwonak powinna rozwijać się w sposób zrównoważony – tak aby, mieszkańcy każdej miejscowości, mieli poczucie, że ich miejsce zamieszkania jest wyjątkowe.Czerwonak powinien być Gminą, w której przyjemnie i spokojnie żyje się wszystkim mieszkańcom.

Dzięki swojej kilkunastoletniej aktywności mam bardzo dobre rozeznanie w problemach lokalnych. Na co dzień, zarówno w Radzie Gminy, jak i w stowarzyszeniu Lepsza Gmina Czerwonak oraz innych organizacjach współpracuję z lokalnymi działaczami społecznymi, którzy pełnią różne funkcje. Są to reprezentanci wszystkich sołectw i osiedli, ludzie aktywni w swoich środowiskach oraz mający stały i bezpośredni kontakt z mieszkańcami – m. in. działacze różnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, sołtysi, przewodniczący osiedli, członkowie rad sołeckich, działacze społeczni, a także nauczyciele i przedsiębiorcy.

Wspólnie, po raz kolejny, postanowiliśmy stworzyć Komitet Wyborczy Wyborców, który nie jest związany z żadną partią i opcją polityczną. W jego skład wchodzą Wasi sąsiedzi, osoby aktywnie działające na terenie naszej gminy, dla których liczy się przede wszystkim dobro mieszkańców i rozwój lokalny. Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się także na wystawienie w wyborach kandydata na Wójta, a dzięki jednogłośnej decyzji ten zaszczyt przypadł mnie.

Dokonaliśmy dokładnej analizy stanu Gminy Czerwonak – bazuje ona na naszych codziennych rozmowach z mieszkańcami, ocenie rezultatów dotychczasowych działań oraz badaniach społecznych, które przeprowadziliśmy we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nasz PROGRAM WYBORCZY jest odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców i odpowiedzią na wyzwania, przed jakimi stoi Gmina Czerwonak. Bazuje on na prostej zasadzie, którą konsekwentnie realizujemy od lat, tj. wykorzystywaniu maksymalnie mocnych stron oraz przeciwdziałaniu słabym stronom i zagrożeniom tak, aby realizować wszystkie możliwe szanse na rozwój i polepszenie jakości życia wszystkich mieszkańców.

Nasz program opiera się na trzech głównych filarach: rozwoju, zdrowiu i edukacji.

LEPSZA GMINA: ROZWÓJ – ZDROWIE – EDUKACJA

ROZWÓJ

W Gminie Czerwonak należy zmniejszyć różnice infrastrukturalne między miejscowościami położonymi w jej południowej i północnej części. Do załatwienia w szczególności są problemy z drogami i pozostałą infrastrukturą (chodnikami, oświetleniem, kanalizacją), które są nierozwiązane od wielu lat. Jednocześnie należy jeszcze bardziej zadbać o jak najwyższą jakość życia rozwijając ofertę sportową i rekreacyjną w gminie oraz komunikację publiczną – zarówno transport autobusowy, jak i kolejowy. Aby rozwój Gminy był harmonijny należy łączyć ze sobą inwestycje w infrastrukturę z projektami społecznymi.

Wśród najważniejszych zadań w obszarze „ROZWÓJ”, które będę chciał realizować wspólnie z przyszłą Radą Gminy, pracownikami Urzędu Gminy oraz lokalnymi organizacjami są m.in.:

 • Budowa nowych dróg i konsekwentna realizacja Gminnego Wieloletniego Planu Budowy Dróg, a w miarę możliwości przyśpieszanie poszczególnych inwestycji
 • Nadzór nad dalszą modernizacją ulicy Gdyńskiej w Koziegłowach oraz ulicy Poznańskiej w Koziegłowach, Kicinie i Klinach
 • Połączenie drogowe z Poznaniem przez Janikowo
 • Budowa i rozbudowa dróg rowerowych oraz stworzenie gminnego systemu rowerowego
 • Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej z Poznania wzdłuż Warty (tzw. Wartostrada)
 • Dalsza rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy
 • Budowa nowego oświetlenia drogowego i modernizacja dotychczasowego
 • Budowa chodników
 • Nowe miejsca parkingowe na terenie gminy, głównie osiedli mieszkaniowych
 • Dalsza rozbudowa i rozwijanie Akwen Mariny oraz terenów nad Wartą
 • Rozwój Kolei Metropolitalnej i zwiększenie liczby kursów szynobusów
 • Rozwój i poprawa komunikacji autobusowej (m. in. łatwiejszy dojazd na Piątkowo) oraz bezpłatna komunikacja wewnątrzgminna dla mieszkańców
 • Rozbudowa monitoringu wizyjnego, szczególnie na osiedlach
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych, w szczególności poprzez budowę bezpiecznych przejść dla pieszych
 • Zagospodarowanie dworców kolejowych
 • Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych (m.in. pełnowymiarowe boisko w Koziegłowach, rozwój bazy sportowej w Owińskach, budowa mniejszych boisk wielofunkcyjnych w pozostałych miejscowościach)
 • Zagospodarowanie i dbałość o porządek w parkach, ogólnodostępnych terenach zielonych oraz w miejscach do wypoczynku i rekreacji
 • Pozyskanie środków zewnętrznych i budowa domów kultury/świetlic w Bolechowie-Osiedlu, Miękowie i Klinach/Mielnie
 • Remont i wykorzystanie pałacu w Owińskach
 • Przyciąganie do gminy nowych inwestorów i tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie dla obecnych przedsiębiorców, m.in. poprzez stworzenie Gminnej Sieci Współpracy
 • Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości ludzi młodych oraz rozwój organizacji pozarządowych
 • Aktywizacja terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą w północnej części Gminy
 • Ograniczenie zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie „Puszczy Zielonka”
 • Ochrona środowiska przyrodniczego
 • Nadzór nad planowaniem przebiegu północno-wschodniej obwodnicy Poznania i jej maksymalne oddalenie od zabudowań mieszkalnych
 • Wspieranie aktywności społecznej mieszkańców gminy oraz integracja mieszkańców
 • Organizacja, we współpracy z klubami sportowymi wydarzeń sportowych i rekreacyjnych
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży do uprawiania sportu oraz promocja zdrowego trybu życia poprzez sport.
 • Wsparcie i współpraca z lokalnymi organizacjami i instytucjami przy opiece i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

ZDROWIE

zdrowie

Musimy pamiętać o seniorach i troszczyć się o najbardziej potrzebujących. Jednym z naszych priorytetów jest zbudowanie w Gminie Centrum Zdrowia świadczącego podstawowe i specjalistyczne usługi medyczne. Stałemu poszerzaniu powinna podlegać także oferta skierowana do seniorów – zarówno związana z usługami medycznymi i rehabilitacyjnymi, jak i kulturalnymi. Rozwijać należy także ofertę pomocy społecznej dla tych mieszkańców, którzy najbardziej jej potrzebują.

Wśród najważniejszych zadań w obszarze „ZDROWIE”, które będę chciał realizować wspólnie z przyszłą Radą Gminy, pracownikami Urzędu Gminy oraz przedstawicielami lokalnych instytucji i organizacji zajmujących się polityką społeczną są m.in.:

 • Budowa Centrum Zdrowia w miejscu najbardziej dogodnym dla mieszkańców
 • Poprawa jakości obsługi pacjentów w przychodniach zdrowia
 • Czerwonacka Karta Seniora dostępna od 60 roku życia
 • Stworzenie Domu Dziennego Pobytu dla seniorów oraz Centrum Wsparcia Osób Starszych, które będzie oferowało usługi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne
 • Rozwijanie działalności Klubów Seniora
 • Budowa nowego budynku GOPS wraz z miejscem spotkań dla seniorów
 • Budowa mieszkań socjalnych
 • Wsparcie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w Czerwonaku i Promnicach
 • Wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz zdrowia, pomocy społecznej i najbardziej potrzebujących mieszkańców
 • Stworzenie gminnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla seniorów i osób niepełnosprawnych

EDUKACJA

edukacja

Aby Gmina mogła się stabilnie i długofalowo rozwijać musimy dbać o jak najlepszą edukację naszych dzieci – naszym wspólnym celem jest stałe podnoszenie jakości pracy szkół i przedszkoli oraz stwarzanie jak najlepszych warunków dla ich rozwoju.

Wśród najważniejszych zadań w obszarze „EDUKACJA”, które będę chciał realizować wspólnie z przyszłą Radą Gminy, pracownikami Urzędu Gminy oraz dyrektorami szkół i przedszkoli, nauczycielami i rodzicami są m.in.:

 • Utrzymanie wysokiego poziomu nauczania oraz dalsza poprawa warunków w szkołach i przedszkolach
 • Poprawa stanu gminnych szkół i przedszkoli, m.in. poprzez budowę i modernizację obiektów
 • Niwelowanie barier architektonicznych oraz przystosowanie szkół i przedszkoli do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
 • Rozwój bazy i pracowni dydaktycznych w szkołach
 • Wspieranie rozwoju dydaktyki m.in. poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych
 • Dofinansowanie rozwijających, naukowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
 • Wsparcie placówek oświatowych w rozwoju nowoczesnej edukacji dla naszych dzieci
 • Uruchomienie wolontariatu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej
 • Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na projekty edukacyjne
 • Utworzenie/budowa żłobka gminnego
 • Budowa nowej szkoły podstawowej w Koziegłowach
 • Wspieranie organizacji i klubów sportowych oferujących dzieciom i młodzieży możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu
 • Zapewnienie możliwości rozwoju osobistego i spotkań kobiet w Gminie Czerwonak przez utworzenie Klubu Kobiet Aktywnych
 • Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminnej Oświaty

Nasz program wyborczy jest bardzo konkretny, dlatego będziemy realizować w poszczególnych miejscowościach naszej Gminy m.in. następujące zadania:

Annowo/Miękowo  Bolechowo, Trzaskowo, Szlachęcin  Bolechowo-Osiedle Bolechówko / Potasze Czerwonak Kicin Kliny, Mielno, Dębogóra, Ludwikowo Koziegłowy Owińska Promnice

ANNOWO, MIĘKOWO
 • Budowa i modernizacja dróg, w szczególności: ul. Ogrodowa i ul. Słowackiego – Na Skarpie, ul. Stokrotkowa, ul. Zacisze, ul. Szafirowa, ul. Leśna i ul. Majowa oraz droga z Annowa do Owińsk
 • Poprawa stanu dróg i utwardzenie: ul. Hiacyntowa, ul. Szafirowa, aleja Czereśniowa
 • Modernizacja oświetlenia: ul. Słowackiego, Na Skarpie, ul. Szafirowa i ul. Hiacyntowa
 • Budowa oświetlenia, w szczególności ul. Szafirowej, Hiacyntowej i Narcyzowej
 • Stworzenie świetlicy wiejskiej i boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną trawą w centrum Miękowa przy ul. Ogrodowej i Kolejowej
 • Bezpieczne przejścia dla pieszych w Miękowie z sygnalizacją świetlną: przy Elewatorze i przy wjeździe od strony Owińsk
 • Autobusy szkolne dla dzieci
 • Bezpieczny przejazd kolejowy z rogatkami na ulicy Kolejowej
 • Budowa kanalizacji w ul. Słowackiego, Sasankowa, Krokusowa, Zawilcowa, Hiacyntowa, Szarotkowa, Narcyzowa, Śnieżycowa
 • Budowa kanalizacji w ul. Czereśniowej w Annowie

BOLECHOWO, TRZASKOWO, SZLACHĘCIN
 • Budowa drogi pieszo-rowerowej z Bolechowa do Murowanej Gośliny
 • Budowa dróg: ul. Leśnej i Krętej w Bolechowie
 • Budowa drogi w Trzaskowie – w środku wsi
 • Budowa i modernizacja oświetlenia, w szczególności ul. Leśna i Kręta w Bolechowie
 • Budowa kanalizacji w ul. Krętej w Bolechowie i ul. Wypoczynkowej w Trzaskowie oraz rozbudowa kanalizacji w ul. Poznańskiej w Bolechowie

BOLECHOWO-OSIEDLE
 • Budowa dróg: ul. Kwiatowej, Warzywnej, Sadowej, Owocowej i Mickiewicza
 • Budowa i modernizacja oświetlenia, w szczególności ul. Ametystowa, Szmaragdowa, Opalowa, Rubinowa, Turkusowa i Owocowa
 • Remont i konserwacja placu zabaw
 • Remont altan przy ławkach piwnych
 • Stworzenie parku na terenie lasku pomiędzy ul. Norwida a ul. Obornicką
 • Zwiększenie liczby koszy na śmieci i na psie odchody
 • Udostępnienie boiska przy szkole podstawowej dla potrzeb mieszkańców
 • Budowa kanalizacji w ul. Mickiewicza, Warzywnej, Owocowej,

BOLECHÓWKO, POTASZE
 • Modernizacja ulicy Lipowej na całej długości z uwzględnieniem chodnika i ścieżki rowerowej
 • Budowa dróg: ul. Akacjowej, Daglezjowej, Maków Polnych, Modrakowej, Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej w Bolechówku oraz ul. Gruszowej, Czereśniowej, Jaworowej, Jodłowej, Sosnowej i Wierzbowej w Potaszach
 • Budowa oświetlenia, w szczególności w ul. Macierzankowa i Platanowa w Bolechówku oraz ul. Jabłoniowa, Jarzębinowa w Potaszach
 • Rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych za „Kogucikiem”
 • Budowa małego boiska we wschodniej części Potasz
 • Budowa kanalizacji w ul. Oczarowej i Leszczynowej w Potaszach

CZERWONAK
 • Modernizacja i budowa dróg i chodników, w szczególności: ul. Działkowa, ul. Wrzosowa, ul. Konwaliowa, ul. Jeżynowa, ul. Poziomkowa, ul. Malinowa, ul. Jagodowa, ul. Źródlana (drugi etap), ul. Zdroje (końcówka), ul. Zalesie, ul. Zacisze, ul. Makowa, ul. Sucha, ul. Dojazd, ul. Kręta, ul. Podgórna, ul. Łąkowa, ul. Mieszka I, ul. Marysieńki, ul. Pogodna, ul. Św. Jadwigi, ul. Jagiełły, ul. Przemysła, II, ul. Łokietka, ul. Zakątek, ul. Lazurowa, ul. Błękitna, ul. Południowa, ul. Wiosenna, ul. Letnia, ul. Wschodnia,
 • Budowa skweru przy ul. Działkowej
 • Dokończenie rewitalizacji Placu Zielonego
 • Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gdyńskiej i ul. Zielonej
 • Nowe ścieżki rowerowe, m.in. w stronę Owińsk, Poznania (Wartostrada) i Dziewiczej Góry
 • Rozbudowa placu zabaw od strony lasu na osiedlu Przylesie
 • Dalsza modernizacja szkoły podstawowej
 • Zadbanie o czystość i porządek na terenach leśnych
 • Połączenie ul. Nowe Osiedle z ul. Szkolną
 • Modernizacja ul. Zdroje wzdłuż nowego chodnika
 • Poszerzenie wjazdu na ul. Szkolną z ul. Gdyńskiej
 • Budowa oświetlenia na ul. Lazurowej
 • Utwardzenie dojazdu do boiska na ul. Leśnej
 • Stworzenie ułatwień dla niepełnosprawnych w formie podjazdów dla wózków na chodniku przy ul. Żurawiej
 • Utwardzenie przejścia/chodnika pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Kasztanową (dojście do sklepu Tęcza na Zdrojach)
 • Zagospodarowanie ścieżki z ul. Błękitnej do sklepu Tęcza na Zdrojach
 • Dalsza rozbudowa miejsca integracji na Zdrojach – kolejne urządzenia i elementy małej architektury, wymiana trawy, nowe nasadzenia, krzewy i kwiaty, zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej (pole przy skrzyżowaniu) – miejsce parkingowe, miasteczko rowerowe, mini skatepark, kreatywna strefa gier ruchowych, alejki, elementy małej architektury, nasadzenia
 • Budowa kanalizacji w ul. Pogodnej, Dojazd, Stawnej, Rolnej, Morenowej, Łąkowej, Błękitnej, Lazurowej i Zakątek

KICIN
 • Budowa dróg, w szczególności ul. Okrężnej (kontynuacja), Swarzędzkiej, Fabrycznej, Rolnej, Jonschera, Zacisze, Łanowej, Prostej, Strumykowej, Zbożowej i Żniwnej
 • Zagospodarowanie działki przy ul. Kościelnej zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej przez panią sołtys – budowa boiska oraz żłobka/przedszkola
 • Budowa i modernizacja oświetlenia, w szczególności w ul. Fabrycznej, Rolnej, Prostej, Strumykowej, Sosnowej, Widok, Daglezjowej, Pod Lasem, Berberysowej, Lawendowej, Cyprysowej, Różanej, Fiołkowej, Nagietkowej, Spokojnej, Kłosowej i Poznańskiej
 • Budowa i dokończenie kanalizacji w ul. Lawendowej, Cyprysowej, Sosnowej, Jałowcowej, Różanej, Spokojnej, Nagietkowej, Fiołkowej, Okrężnej, Zakątek, Działkowej, Żniwnej, Zbożowej, Kłosowej,
 • Pogłębienie i wyczyszczenie stawu oraz dbałość o park w centrum wsi
 • Modernizacja szkoły podstawowej

KLINY, MIELNO, DĘBOGÓRA, LUDWIKOWO
 • Budowa dróg, w szczególności ul. Leśnej i Kasztanowej w Dębogórze; Łąkowej i Polnej w Mielnie; ul. Trakt i Cichej w Klinach
 • Budowa oświetlenia, w szczególności w ul. Klonowej w Dębogórze, ul. Grzybowej i Brzozowej w Mielnie oraz ul. Cichej, Uroczej i Miłej w Klinach
 • Rozbudowa kanalizacji w ul. Cichej i budowa kanalizacji w ul. Trakt i rejonie Akacjowej oraz Brzozowej w Klinach
 • Budowa kanalizacji w ul. Wiązowej, Głogowej, Kalinowej w Dębogórze
 • Rozbudowa i budowa kanalizacji w ul. Polnej, Lisiej, Łąkowej w Mielnie
 • Budowa światłowodu i stworzenie warunków do korzystania z szybkiego internetu

KOZIEGŁOWY
 • Budowa nowej szkoły podstawowej
 • Budowa/utworzenie gminnego żłobka
 • Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego
 • Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Leśnym i Osiedlu Karolin
 • Rozwój sieci Roweru Miejskiego
 • Budowa nowych ścieżek rowerowych w stronę Poznania, Czerwonaka i Kicina
 • Rozbudowa wodnego placu zabaw i budowa basenu zewnętrznego
 • Rozbudowa monitoringu gminnego
 • Poprawienie oznakowań dróg osiedlowych
 • Zagospodarowanie parku w centrum Koziegłów (przy targowisku) zgodnie z koncepcją opracowaną wspólnie z mieszkańcami
 • Kontynuacja prac nad parkiem i miejscem do rekreacji przy ul. Piłsudskiego i Jana Pawła II, w tym budowa skate parku
 • Rewitalizacja Parku na Osiedlu Karolin
 • Stworzenie miejsca do wypoczynku dla mieszkańców z wiatą grillową i infrastrukturą na Osiedlu Karolin
 • Budowa pola do mini golfa
 • Nadzór nad modernizacja ul. Gdyńskiej i ul. Poznańskiej
 • Budowa połączenia drogowego z Poznaniem przez Janikowo
 • Inicjowanie i wspieranie działań integrujących mieszkańców
 • Budowa oświetlenia w ul. Kanałowej oraz na ścieżce od budynków na ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej (koło Aldiego)

OWIŃSKA
 • Rozbudowa bazy sportowej w Owińskach (pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną trawą, ogólnodostępna strefa rekreacyjna z placem zabaw i boiskiem do siatkówki/koszykówki, trybuna z zapleczem szatniowym)
 • Zagospodarowanie budynku Dworca PKP pod potrzeby mieszkańców
 • Stworzenie nowego miejsca (świetlicy) pod integrację mieszkańców, w szczególności młodzieży i seniorów
 • Remont i zagospodarowanie pałacu oraz byłej gorzelni przy Placu Przemysława
 • Budowa dróg wraz z całą infrastrukturą i oświetleniem: ul. Stawowa, Tatarakowa i Szuwarowa
 • Budowa ul. Cysterek
 • Budowa ścieżki rowerowej przez Owińska oraz kładki rowerowej przez Wartę
 • Dbałość o zbiorniki pożwirowe w Owińskach
 • Organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży po lekcjach w szkole podstawowej i na terenie sołectwa
 • Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ul. ks. Piotrowskiego i Bydgoskiej w Owińskach dla ułatwienia wyjazdu na drogę wojewódzką mieszkańcom Bolechówka, Potasz i Owińsk
 • Budowa oświetlenia na ulicy Poprzecznej w pobliżu parku
 • Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Poznańskiej w pobliżu budynku starej poczty

PROMNICE
 • Budowa ul. Północnej i ul. Leśnej
 • Budowa zjazdu nad Wartę dla straży pożarnej
 • Budowa ul. Świerkowej, Jodłowej i Sosnowej, Brzozowej, Modrzewiowej i Topolowej
 • Budowa i modernizacja oświetlenia, w szczególności ul. Wierzbowa
 • Przedłużenie linii komunikacji gminnej do końca ulicy Północnej